هر واحد مسکن مهر باید ۳۰۰ هزار تومان مالیات بدهد

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ مالیات پروژه های مسکن مهر برای هر واحد مسکونی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، میزان مالیات پروژه طرح های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ١٧. ١٤٠٠.٥ (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ١٣٩٨ تا ١٤٠٣ در پروژه) طرح های نامه تفاهم سه – جانبه با سازندگان، تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با ها آن با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ( ٣،٠٠٠،٠٠٠) ریال برای هر واحد تعیین میشود.

بر اساسا این گزارش، همچنین هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح و پروژه ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

پروژه طرح های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است. البته هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند ١٠٠ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ٥٠ درصد سود ویژه و سود سهام دولت، این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور می شود و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد میلیارد ( ۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل: -۱ منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد ( ۲۵،۶۲۰،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال -۲ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد ( ۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون ( ۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد ( ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می شود.