نرخ افزایش اجاره‌بهای ۳۱ استان ابلاغ شد

نرخ افزایش اجاره‌بهای 31 استان ابلاغ شده است و براساس این نرخ موجران اجازه افزایش نرخ اجاره‌بها را دارند.

براسا نرخ ابلاغ شده، حداکثر افزایش سقف اجاره‌بها مسکن با ۲۵.۲ درصد مربوط به شهر یزد و کمترین با ۲۲ درصد برای شهر زاهدان و در شهر تهران نیز سقف افزایش نرخ اجاره‌بها ۲۵ درصد است.